Интерен оглас

февруари 22, 2021

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]
октомври 19, 2020

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]
октомври 14, 2020

Интерен оглас 02/2020

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници („Службен весник на РепубликаСевернаМакедонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19, и „Службен […]

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници ( Сл. Весник бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19 и Сл весник на РСМ бр. 275/19 и 14/20 и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (Сл. Весник на РСМ бр. 11/2015 и 35/2018) Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува Интерен оглас бр. 01/2020 за унапредување на двајца административни службеници. објава на интерен оглас за Помл.соработник и сам.рефер. 2020-1 prijava_za_interen_oglas сјорм