СООПШТЕНИЈА

Клучен збор:
Дата:
Категорија:
10.05.2012   Одлука за избор на заменик Претседател   Категорија 1

 

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Совет на јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.150/07) на седницата на Советот одржана на 10.05.2012 година, Советот донесе:

 

О Д Л У К А

За избор на заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија

 

I

 

            Се избира Мираљем Асани за заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.

 

II

Оваа одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службен весник на Република Македонија.