СООПШТЕНИЈА

Клучен збор:
Дата:
Категорија:
05.12.2017   Соопшетние   Категорија 1

На ден 06.12.2017 година во 10:00 (среда) Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја држи редовната 32 седница на која ќе се иврши избор на јавни обвинители од огласот објавен на службен весник бр. 77/17 од 22.06.2017 година.