Годишни извештаи

ноември 1, 2018

Годишен Извештај 2017та год.

            РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                        Г О Д И Ш Е Н   […]
ноември 5, 2018

Годишен извештај за 2016та година

  Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА […]
април 8, 2024

Годишен извештај