Соопштенија

март 2, 2021

Соопштение

На ден 24.02.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваеста седница. 20-седница
март 2, 2021

Одлука

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР ПАВЛИНА ЈАНКУЛОСКА ЈО ОЈО БИТОЛА 20 СЕДНИЦА 24.02.2021
март 4, 2021

Биланс на приходи и расходи.2020, Биланс на состојба.2020, Даночен биланс.2020, Извештај за финансиско работење на СЈОРСМ,.2020, Одлука за прифаќање на завршна сметка за 2020

март 23, 2021

Соопштение

На ден 25.03.2021 година (четврток) во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и прва седница.21-седница