Соопштение

Одлука

за свикување на четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 12 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

      Дневен ред

 

1. Усвојување на записник од 46-та и 47-та седница на Советот,

2. Донесување на одлука за престанок на функција член на Советот на јавните обвинители на РСМ, поради истекот на времето за кое е избран за г-дин Ангел Солев,

3. Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител во ОЈО Гевгелија, за јавниот обвинител Мирјана Делева поради исполнување на услови за старосна пензија,

4. Донесување на решение за мирување на функција јавен обвинител поради избор на член на

Советот на јавните обвинители на РСМ, за јавниот обвинител Влатко Георгиевски,

5. Донесување на одлука за избор на пет јавни обвинители  во Основното јавнно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје,

6. Запознавање со Решението  за ОЈО Делчево и со состојбата со јавниот обвинител Златко Биковски,

7. Разно