февруари 22, 2021

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]
февруари 22, 2021

Одлука

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР МИМОЗА МРМЕСКА ЈО ОЈО ПРИЛЕП 19 СЕДНИЦА 18.02.2021
февруари 12, 2021

Соопштение

План и програма на Советот на јавните обвинители за 2021 година. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЈОРМ 2021
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
февруари 22, 2021

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]
февруари 22, 2021

Одлука

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР МИМОЗА МРМЕСКА ЈО ОЈО ПРИЛЕП 19 СЕДНИЦА 18.02.2021
февруари 12, 2021

Соопштение

План и програма на Советот на јавните обвинители за 2021 година. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЈОРМ 2021