Членови на советот

Антонио Јолевски

Роден на 03.12.1963 година, во Битола.

Гимназија завршил во 1982 во Битола. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во1989 година.

Правосуден испит положил во 1993 година.

Во 1983 година се вработил во Окружен суд Битола, каде бил приправник и раководител на писарницата. Од 1996 распореден во Апелациониот суд Битола како стручен соработник и судски советник, а од 2002 година како раководител на сектор – секретар на судот.

Во 2003 година е избран за заменик Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Битола.

Во 2012 година е избран за Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола. Од 2018 како јавен обвинител во ОЈО Битола.

Во 2020 година е избран Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.

Од 01.10.2021 година ја извршува функцијата Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.

Арбер Исаку

Правосуден испит положил во 2010 година.

Професионално искуство:
На 01.05. 2016 година е избран член на Советот на jавните oбвинители на Република Македонија.
На 23.09.2020 година е избран за Заменик Претседател на Советот на jавните oбвинители на Република Северна Македонија во втор мандат.

На 01.10.2021 година е избран за Заменик Претседател на Советот на jавните oбвинители на Република Северна Македонија.

Љубомир Јовески

Љубомир Јовески

Љубомир Јовески како Јавен обвинител на Република Северна Македонија е член по функција.
Јовески е роден на 03.01.1954 година во с. Долгаец, прилепско.
Дипломира на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 1978 година.
Правосудниот испит го положил во 1983 година.
Во својата професионална биографија Јовески има повеќе од 15 години работно искуство како судија на предмети од кривична материја, повеќе од 12 години работно искуство како јавен обвинител и 7 години работно искуство во областа на извршување на кривичните санкции.
Во 1987 година Јовески е избран за судија во Општинскиот суд Скопје 2, а во 1995 и 1996 година ја извршува функцијата заменик-претседател на Судот.
Од 1996 година е вршител на должноста претседател на Општинскиот суд Скопје 2, по што е избран и за претседател на Основниот суд Скопје 2 Скопје за мандат од четири години. Како судија постапувал по предмети од кривичната област.
Во 2003 година е избран за заменик јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија.
Во 2009 година е избран за јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија.
Во 2015 година, е избран за член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители која функција ја извршувал до изборот за јавен обвинител на Република Македонија.
KAT_2082

Коле Штерјев

Роден на 02.05.1959 година, во с. Видовиште Кочани.
Гимназија завршил во 1977 во Кочани. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во1986 година. Правосуден испит положил во 1992 година.
Во 1989 година се вработил во Окружното јавно обвнитителство Скопје каде бил приправник и стручен соработник. Во 1998 година е избран за заменик Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје.
Во 2004 година е избран во Одделение за гонење кривични дела од областа на организиран криминал и корупција во Јавно обвинителство на Република Северна Македонија.
Во 2009 година е избран за заменик Виш јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје. Во 2016 година е избран Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
Од 31.08.2017 година ја извршува функцијата Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
Од 30.08.2019 година ја извршува функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
Во 2020 година повторно е избран за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
KAT_2100

Фиданка Рајевска

Родена на 21.02.1960 година во Скопје.
Дипломирала на Правниот факултет во Скопје во 1983 година.
Правосуден испит положила во 1986 година.
Од 1985 до 1986 година работи како приправник во Окружното јавно обвинителство Скопје.
Од 1986 до 1997 година работи како стручен соработник во Окружното јавно обвинителство Скопје.
Во 1997 година е избрана за Заменик Јавен Обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје.
Во 2012 година е избрана за Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје.
Во 2016 година е избрана за член на Советот на jавни oбвинители на Република Северна Македонија.
KAT_2120

Јасна Жежова

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје во 1986 година.
Правосуден испит положила во 1988 година.
Од 1988 до 1997 година работи како стручен соработник во Окружното јавно обвинителство – Штип.
Во 1997 е избрана за Заменик јавен обвинител во Основното јавно обвинителство – Штип.
Во 2002 година е избрана за Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство – Штип.
Од 01.01.2016 година ја врши функцијата член на Советот на jавни oбвинители на Република Северна Македонија.

KAT_2136

Ангел Солев

Завршил правен факултет на Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје во 1982 година.
Од 01.03.1983 год вработен е како привравник во Општинскиот суд Скопје1 Скопје.
Во 1984 година положил правосуден испит и распореден е како стручен соработник во истиот суд.
Во 1986 год избран е за судија на Општинскиот суд Скопје1 Скопје, каде работи како истражен судија до 1988 год, а потоа до 1997 год како судија-претседател на совет кој донесува пресуди во прв степен.
Во јануари месец 1997 год избран е за претседател на Основниот суд Скопје1 Скопје и оваа функција ја извршува до 2001 год.
По завршување на мандатот продолжува со обавување на судиската функција до 30.09.2003 год.
На 30.09.2003 год избран е за член на Републичкиот судски совет на РМ, која функција ја обавува до 2007 год, кога поради направени измени во Уставот на РМ му престанува функцијата.
Од 01.05.2007 год до изборот за член на Советот на јавните обвинители на РМ работи како адвокат.
На ден 05.03.2018 год од страна на Собранието на РСМ избран е за член на Советот на јавните обвинители на РСМ.
fotoI

Иџет Мемети

Роден е на 08.01.1961 година во село Раковец – Тетово, Република Македонија, етничка припадност Албанец.
• 1986 – дипломирал на Правниот факултет во Приштина.
• 1987 – професионалното искуство го започнал како секретар во Основно училиште во село Требош – Тетово. Подоцна бил избран за заменик – секретар на Владата на Република Македонија.
• 1995 – ја извршувал функцијата секретар во Владата на Република Македонија.
• 1998 – повторно бил избран за заменик – секретар на Владата на Република Македонија.
• 1999 – номиниран за републички советник.
• Во 2000 година, положил правосуден испит.
• 2000 – работел како државен советник во Владата на Република Македонија.
• 2001 – бил избран за министер за правда на Република Македонија.
• 2002-повторно бил номиниран за државен советник во Владата на Република Македонија.
• мај 2003 – бил избран за судија во Уставниот суд на Република Македонија.
• ноември 2003 – повторно бил избран за министер за правда на Република Македонија.
• Бил член на Државната комисија за избирачки списоци во Собранието на Република Македонија, член на Координативното тело на Владата на Република Македонија за справување со кризата во 2001 година, како и член на Правниот совет на Владата на Република Македонија.
• Во декември 2004 година е избран за народен правобранител на Република Македонија.
• Член е на Комисијата за изработка на Граѓанскиот законик на Република Македонија.
• Член е на Комисијата за полагање на правосуден испит.
• септември 2012 година е одликуван со орден „Офицер на националниот ред за заслуги“ од страна на претседателот на Франција Франсоа Оланд.
• ноември 2012 година е одликуван со „Орден за граѓански заслуги“ од страна на кралот на Шпанија Хуан Карлос Први.
• Во декември 2012 година е реизбран за народен правобранител на Република Македонија.
• Во декември 2020 година е избран за член на Соиветот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
• Oбјавени меѓународни и домашни публикации:
„Можниот придонес на омбудсманот во превенција и избегнување на религиозните, етничките и социјалните конфликти“, „Ромите – европско прашање“, „Пристап до информациите и што може омбудсманот да стори“, “Омбудсманот во мулти-културните општества”, „Улогата на Омбудсманот во борба за превенција и заштита од дискриминација“, „Улогата на Националниот превентивен механизам во општеството – една година од воспоставувањето на Националниот превентивен механизам во Република Македонија“, „11 години по потпишувањето на Рамковниот договор“, „Национални институции за човекови права“ и други.
KAT_4297c

Фаик Арслани

Роден на 11.04.1963 година, во с. Градец-Гостивар.
Гимназија завршил во 1982 во Гостивар. Дипломирал на Правниот факултет во Приштина во1988 година. Правосуден испит положил во 2002 година.
Во 2002 година се вработил стручен соработник во Основен суд Гостивар.
Од 2005 година до 2008 година, адвокат со адвокатска канцеларија во Гостивар.
Од 05.11.2008 до 31.07.2020 година јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство во Гостивар.
Од 01.08.2020 година е избран член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
fotoLJ

Љупчо Ивановски

Роден на 09.08.1958 година во Скопје.
Завршил гимназија Георги Димитров во Скопје во 1977 година.
Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во1983 година.
Правосуден испит положил во 1985 година.
Во 1984 година се вработил во Општинско јавно обвинителство Скопје каде работел како:
– Приправник од 20.02.1984 до 28.02.1985 година.
– Стручен соработник од 01.03.1985 до ноември 1987 година.
– Заменик на Општинскиот јавен обвинител во Скопје од ноември 1987 година до 14.03.1993 година.
Во пероодот од 15.03.1993 година до 30.11.1997 година година, работел како адвокат со адвокатска канцеларија во Скопје.
Во месец Ноември 1997 година, Собранието на Република Северна Македонија го избра за Заменик народен правобранител која функција ја извршувал од 01.12.1997 до 28.02.2006 година.
Од 01.03.2006 година до 16.12.2020 година повторно работи како адвокат со адвокатска канцеларија во Скопје.
Во декември 2020 година е избран за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
fotoA

Ацо Колевски

Роден на 11.04.1959 во Скопје.
Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1984 година.
Правосуден испит положил во 1991 година.
Во 1997 година е избран јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје.
Во 2008 година е избран јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје.
Во 2012 година е избран јавен обвинител во јавно обвинителство на Република Македонија.
Од 16.02.2018 ја извршува функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија избран од редот на јавните обвинители од подрачјето на Јавно обвинителство на Република Македонија.
Од 30.08.2019 година до 30.09.2021 ја извршуваше функцијата Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.

Претседатели

Елена Гошева 2008-2010
Костадин Кизов 2010-2014
Петар Аневски 2014-2017
Коле Штерјев 2017-2019
Ацо Колевски 2019-2021

Членови

Елена Гошева
М-р Фаик Арслани
Костадин Кизов
Коста Петровски
Проф. Д-р Зоран Сулеманов
Д-р Тодор Витларов
Кире Секуловски
Момир Маричиќ
Миле Мојсовски
Олгица Јорданова
Драгољуб Цакиќ
Дашмир Саити
Мираљем Асани
Ангеле Илиевски
Сашо Василевски
Насер Ајдари
Никола Ивановски
Дилавер Бектеши
Петар Аневски
Деса Пауновска
Меџит Јусуфи