Јавни обвинители на РСМ

Соња Симовска
Љупчо Коцевски
Башким Бесими
Џељаљ Бајрами
Ферат Елeзи
Исмаил Дарлишта
Анита Топалова Исајловска
Влатко Георгиевски
Наум Паноски
Елвин Вели
Лиле Стефанова
Наталија Тасевска