Интерен оглас

декември 26, 2022

Оглас

октомври 4, 2022

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува оглас за избор на Виш јавен обвинител Вишото јавно обвинителство Скопје, Виш јавен обвинител на Вишото јавно […]
ноември 16, 2021

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на одржаната 38-ма (триесет и осма) седница, донесе Одлука за објавување оглас за избор на 5 (пет) јавни […]

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници ( Сл. Весник бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19 и Сл весник на РСМ бр. 275/19 и 14/20 и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (Сл. Весник на РСМ бр. 11/2015 и 35/2018) Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува Интерен оглас бр. 01/2020 за унапредување на двајца административни службеници. објава на интерен оглас за Помл.соработник и сам.рефер. 2020-1 prijava_za_interen_oglas сјорм