Интерен оглас бр. 01/2020

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници Сл Весник на РСМ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19 и Сл весник на РСМ бр. 275/19 и 14/20 и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас Сл. Весник на РСМ бр. 11/2015 и 35/2018, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува Интерен оглас бр. 01/2020 за унапредување на двајца административни службеници.  објава на интерен оглас за Помл.соработник и сам.рефер. 2020-1 prijava_za_interen_oglas сјорм