Одлука за престанок на функцијата ЈО поради исполнување условите за старосна пензија

 

Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јвните обвинители на Република Македонија (Службен  весник РМ бр. 150/07), на одржаната педесет и седма седница на ден 20.12.2018  година ја донесе следната:

O Д Л У К А

I

            Томе Божиков – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струмица, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител поради навршување на 64 години живот, со што ги исполнува  условите за старосна пензија

  II

           Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 12.01.2019 година.

  III

             Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.

 

 

                     

СОР   бр. 9/18

Скопје, 20.12.2018 година                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                     СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА