Одлука

На триесет и првата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 01.09.2021 година, Советот донесе одлука за престанок на функција на јавниот обвинител Дајана Дембоска по сопствено барање.