Одлука

На ден 12.07.2023,  Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржа 82 седница на која беше донесена Одлука за избор на јавни обвинители во ЈОРСМ, ВЈО СКОПЈЕ, ОЈО СКОПЈЕ , ОЈО КАВАДАРЦИ, ОЈО ГОКК и јавен обвинител на ОЈО ГОСТИВАР.

ОДЛУКА СОИ БР.5-23