Одлука

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на  Основното јавно обвинителство Тетово до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово, за време не подолго од шест месеци.ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО ТЕТОВО ДРАГОСЛАВА ПОПОВСКА -92ра седница 13.04.2020