Соопштение

Се одложува 39-тата (триесет и деветата) седница закажана за на ден 26.11.2021 година (петок) во 10:30 часот, а за датумот на свикување Советот на јавните обвинители на РСМ дополнително ќе ја информира јавноста.