Соопштение

На ден 18.01.2022 година (вторник) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 42-та (четириесет и втората) седница.

 

Дневен ред

 

  1. Усвојување на записникот од 41-ва (четириесет и прва)  седница на Советот.
  2. Донесување  на одлука за распоред на работа на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
  3. Донесување на одлука за избор на 2 јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.
  4. Донесување на одлука за избор на јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип.
  5. Донесување на одлука за избор на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово.
  6. Донесување на одлука за избор на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје.
  7. Продолжување на дисциплинскиот предмет СОЖ 2/20.