Соопштение

Одлука

за свикување на четириесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 08.02.2022 година (вторник) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

      Дневен ред

 

1.Усвојување на записник од 42 (четириесет и втора) седница на Советот,

2.Одлучување по поднесените приговори против одлуките за оценување од страна на јавните обвинители, кандидати за избор на јавен обвинител во ОЈО ГОКК-Скопје,

3.Разно