Соопштение

     Комисијата за спроведување на избори на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители од општата листа од подрачјето на Јавното обвинителство на РСМ, Изборно место бр.5, согласно член 28 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр.42/20) на ден 01.03.2022 година, врз основа на сумираните резултати од гласањето, ги утврдува и објавува

 

КОНЕЧЕН РЕЗУЛТАТ

 

      Кандидатот под реден број 1 од Кандидатската листа

ВЛАТКО ГЕОРГИЕВСКИ – Јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија

      Е ИЗБРАН за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.

Снимка од сумирањето на изборниот резултат

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ  ОД РЕДОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЉУПЧО ИВАНОВСКИ