Соопштение

1. Донесена е одлука за формирање на Комисија за подготвување на кандидатска листа за избор на кандидат за член на Советот на јавните обвинители на РСМ од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар, со изборно место бр.2 во состав од : Коле Штерјев за претседател, Иџет Мемети и Јасна Жежова за членови,

2. Донесена е одлука за формирање на Комисија за спроведување на избори за член на Советот на јавните обвинители на РСМ, од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар, со изборно место бр.2 во состав од : Фиданка Рајевска за претседател, Влатко Георгиевски и Арбер Исаку за членови,  а како нивни заменици : Антонио Јолевски за заменик претседател, Коле Штерјев и Јасна Жежова за заменици членови.