Соопштение

На ден 23.12.2022 година, Комисијата за подготвување на кандидатски листи за избор на член на Советот на јавните обвинители на РСМ од редот на јавните обвинители за подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар со изборно место бр.2 по објавениот Оглас бр.08-207/1 објавен во Службен весник на РСМ бр.252/22 од 23.12.2022, констатира дека од пријавените кандидати условите ги исполнуваат:

 

КАНДИДАТСКА ЛИСТА

1.Душица Димитриеска – Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Гостивар

2.Башмим Хисени – Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Тетово