Соопштение

Ермон Незири е избран за член на Советот на јавни обвинители од редот на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија.