Соопштение

На 84 (осумдесет и четврта) седница на  Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, Советот на 10.01.20120 година донесе одлука согласно член 89 ст 4 од Законот за јавно обвинителство да се даде согласност за распределба на средствата одобрени со буџетот на Република Северна Македонија,  по обвинителства, годишно и месечно.