Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на осумнаесетта седница одржана на ден 11.02.2021 година, донесе решение за продолжување на работниот однос за следните јавни обвиунители:

Елизабета Ристеска – јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје,

Бранко Тричковски – јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево,

Снежана Зафировска – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кочани,

Милка Спиркоска – јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп,

Мимоза Мрмеска – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Прилеп,

Мирјана Делева – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гевгелија,

Зора Сотирова – јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола,

Мери Тромбева – јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола,

Жулиета Карова Бошевска – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Битола и за

Ангел Солев – член на Советот на јавните обвинители.