Соопштение

На ден 14.10.2021 година, Советот на јавните обвинители на РСМ на одржaната 33-та (триесет и трета) седница, донесе одлука и решение за престанок на функција јавен обвинител во ВЈО Гостивар за јавниот обвинител Зоран Димоски, поради исполнување услови за старосна пензија.