Соопштение

На ден 20.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 34-тата (триесет и четвртата) седница.

Дневен ред

 

  1. Усвојување на записникот од 33-тата седница на Советот.
  2. Разгледување и оценување на Годишните извештаи на јавните обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар.
  3. Разно