Соопштение

На ден 09.10.2018 година во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесеттата седница на која точка од дневниот ред ќе биде разгледување на Извештајот за активностите на Јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незакаонското следење на комуникациите за период од 15.03.-15.09.2018 година