Одлука за објавување на избор на основен јавен обвинител

 

REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA

SOVET NA JAVNITE OBVINITELI NA REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA

REPUBLIKА Е MAQEDONISЁ SЁ VERIUT

KЁSHILLI I PROKURORЁVE PUBLIK I REPUBLIKЁS SЁ MAQEDONISЁ SЁ VERIUT

бр. 02-100/3

Скопје, 13.06.2019 година.

Врз основа на член 9 и член 36 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РМ бр.150/2007година),Советот на јавните обвинители, на  одржаната шеесет и осма  седница на 13.06.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за објавување на оглас за избор на

I

          Основен јавен обвинител на Основното  јавно обвинителство Делчево

II

         Оваа одлука стапува на сила на ден 13.06.2019 година, а огласот ќе се објави во “Службен весник на Република Северна  Македонија” и во дневните весници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА          

     РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

       ПРЕТСЕДАТЕЛ

       Коле Штерјев