19

јуни 19, 2020

Одлука

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија: Одлука за starosna penzija za ЈО ИЛВАН ЕВТИМОВ ОЈО КОЧАНИ 95 СЕДНИЦА 11.06.2020 […]