Одлуки

декември 15, 2010

Одлука за оглас

Советот на одржаната седумдесет и шеста седница не ден 15.12.2010 год. донесе одлука за распишување на Оглас за избор на – Јавен обвинител на Основното јавно […]
октомври 17, 2018

Одлука за избор на ЈО

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната осумдесет и третата седница на ден 22.03.2011 изврши избор на јавни […]
декември 15, 2018

Одлука за избор на ЈО

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната седундесет и шеста седница на ден 15.12.2010 изврши избор на јавни […]
декември 26, 2018

Одлука за престанок на функцијата ЈО поради исполнување условите за старосна пензија

Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јвните […]