Соопштение

ОДЛУКА

I

            Нa Мирјана Делева – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гевгелија, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, поради исполнување на  условите за старосна пензија.

II

          Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престануваат заклучно со 14.03.2022 година.

 

III

            Оваа одлука влегува во сила на ден 10.03.2022 година, а ќе се објави во Службен весник на Република Северна Македонија.