Огласи

ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЈОРМ ВЈО ГОСТИВАР

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува оглас за избор на Виш јавен обвинител Вишото јавно обвинителство Скопје, Виш јавен обвинител на Вишото јавно […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на одржаната 38-ма (триесет и осма) седница, донесе Одлука за објавување оглас за избор на 5 (пет) јавни […]

Пријава за избор на Јавен обвинител

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]