Соопштение

ОДЛУКА

за престанок на мандатот-функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија

 

I

            Нa Ангел Солев, член на Советот на јавните обвинители на Република Северна  Македонија му се утврди престанок на мандатот-функција член на Советот поради истекот на времето за кое е избран.

 

II

         На именуваниот согласно чл.7ст.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна  Македонија, заклучно  05.03.2022 година му престанува мандатот член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија со истекот на времето за кое е избран.

 

III

Оваа одлука влегува вола на ден 10.03.2022 година, а ќе се објави во Службен весник на Република Северна Македонија.