Записник од спроведено гласање за Член на Советот на јавните обвинители на РСМ, од редот на јавните обвинители од подрачјето на Јавното обвинителство на РСМ, со изборно место бр.5