Интерен оглас 02/2020

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници („Службен весник на РепубликаСевернаМакедонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија “  бр. 275/19 и 14/20) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 11/2015 и 35/2018), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, објавува Интерен оглас бр.02/2020 за унапредување на еден административен  службеник во Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.

Interen oglas za rakov.br.02.2020

prijava_za_interen_oglas сјорм