Кандидатска листа од пријавените кандидати за Член на Советот на јавните обвинители на РСМ, од редот на јавните обвинители од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје, со изборно место бр.3