Оглас за избор на членови на Советот на јавните обвинители

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РМ бр.150/07), на ден 14.05.2020 година донесе Решение за распишување оглас за избор на членови на Советот на јавните обвинители од редот на јавните обвинители.ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СЈОРМ ОД РЕДОТ НА ЈО 2020