Оглас за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот (Службен весник РМ бр. 150/07) објавува: ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЈОРСМ ВЈО ШТИП ИЗБОР МЕСТ 4 22.10.2019