Пријава за избор на Јавен обвинител

Грешка со WordPress базата на податоци: [Table 'sjorm_dbsjorm.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '3.236.83.154' and package_id = '406'

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

                  СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

Пријава за избор на Јавен обвинител

Податок
Службен весник, оглас број
Име / Име (на писмо на националноста)
Татково име
Презиме / Презиме (на писмо на националноста)
ЕМБГ
Дата на раѓање
Место на раѓање
Пол
Националност
Државјанство
Контакт тел. број
Електронска адреса
Адреса на живеење
Датум на дипломирање
Институција на дипломирање
Датум на правосуден испит
Институција на полагање правосуден испит
Кандидат од Академија за обука на судии
Вкупен работен стаж (пример 10г.2м.20д.)
Стаж по положен правосуден испит (пример 8г.4м.10д.)
Вработен во:
Работно место – професија (пример: адвокат, судија, стручен соработник, јавен обвинител, заменик јавен обивнител, итн.)
Дали кандидатот претходно конкурирал за Јавен обвинител и доколку конкурирал за кое обвинителство конкурирал и кога бил повикан на интервју

 

 

 

 

Јавно обвинителство за коe конкурира Функција

 

 

Кратка биографија (движење во кариера

со краток опис на работни места):

 

Совет на јавните обвинители на Република Македонија

Тел: (02) 3207-480  Факс: (02) 3207-482

e-mail:sovetnajavniteobviniteli@gmail.com

www.sjorm.gov.mk

 

Пријавата исто така можете да ја симнете тука