Соопштение

На ден 18.01.2022 година Претседателот на Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за распишување на избор за член на Советот од редот на јавните обвинители на Јавното обвинителство на РМС, со изборно место број 5. Истиот ден распишан е огласот за избор на член на Советот.