Соопштение

Одлука

за свикување на четириесет и петта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 16.02.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

      Дневен ред

 

1. Усвојување на записник од 42 (четириесет и втора) седница на Советот,

2. Донесување на одлука за престанок на мандат на член на Советот на јавните обвинители на РСМ,

г-дин Ацо Колевски,

3. Донесување на одлука за формирање на Комисија за подготвување на кандидатска листа за изборно место бр.5,

4. Донесување на одлука за формирање на Комисија за спроведување на избор на член на Советот на јавните обвинители на РСМ за изборно место бр.5,

5.Разно