Соопштение

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПЕТ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА – СКОПЈЕ.

I

 

за  јавни обвинители  во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје  се избрани:

 

1. Марија Ѓоргева

2. Валентина Бислимовска

3. Енѓелуше Кадриу Леши

4. Ивана Трајчева

5. Сузана Мирческа Кузмановска

 

II

                   

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето 17.03.2022 година, и  ќе се објави во “Службен весник на Република  Северна Македонија”.