Соопштение

Одлука

за свикување на шеесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ на ден 11.11.2022 година (петок) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

 

  1. Усвојување на записниците од 67  (шеесет и седмата) и 68 (шеесет и осмата) седница на Советот.

  2. Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на услови за старосна пензија за јавниот обвинител во ОЈО Прилеп г-дин Ристе Шошески

  3. Предлагање на двајца членови и нивни заменици на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители од редот на јавните обвинители.

  4. Предлагање на двајца членови и нивни заменици на Комисијата за завршен испит при Академијата за

    судии и јавни обвинители од редот на јавните обвинители.

  5. Разно