Соопштение

На денешната 78-ма седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени следните одлуки:

1. Донесување на Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител во ВЈО Скопје, поради исполнување на услови за старосна пензија за јавниот обвинител Коле Штерјев.

2. Донесување на одлука за објавување на Оглас за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица.

 

Сумирање на резултатите од гласањето за избор на член на Советот од редот на јавните обвинители припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, можете да го погледнете на линкот од Медиумска информативна агенција МИА:

https://www.facebook.com/MediumskaInformativnaAgencija/videos/1097742504948674