Соопштение

На ден 30.08.2019 година Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржа седница на која му престана функција претседател на г-дин Коле Штерјев поради истекот на мандатот и во едно на исто нов претседател беше едногласно избран г-дин Ацо Колевски за претседател на Советот.Одлука за престанок на функција претседател на СЈОРМ КОЛЕ ШТЕРЈЕВ 73 седница 29.08.2019

Одлука за избор на Претседател на сјорм 73 седница 29.08.2019