Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија  на осумдесет и деветтата седница одржана на 08.11.2023 година, го усвои предлогот на Здружението на јавните обвинители на Република Северна Македонија за изменување и дополнување на Етичкиот кодекс на јавните обвинители и донесе Етички кодекс за изменување и дополнување на Етичкиот кодекс на јавните обвинители на Република Северна Македонија.