Соопштение за конечни резултати од спроведени избори за член на СЈОРСМ