Соопштение

На ден 27.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 35-ттата (триесет и петтата) седница.

 

Дневен ред

 

  1. Усвојување на записникот од 34-тата седница на Советот.
  2. Разгледување и оценување на Годишните извештаи на јавните обвинителства од подрачјето на ВЈО Битола.
  3. Разно