Соопштение

На ден 03.11.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 36-тата (триесет и шестата) седница.

 

Дневен ред

 

  1. Усвојување на записникот од 35-та седница на Советот.
  2. Разгледување и оценување на Годишните извештаи на јавните обвинителства од подрачјето на ВЈО Скопје.
  3. Разно