Соопштение

На ден 02.12.2021 година (четврток) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 39-тата (триесет и деветата) седница.

 

Дневен ред

 

  1. Усвојување на записниците од 37-ма (триесет и седма) и 38-ма (триесет и осма) седница на Советот.
  2. Разгледување на Годишниoт извештај за работата на јавните обвинителства во Јавното обвинителство на РСМ за 2020 година.
  3. Разно